wradlib.io.iris.IrisRawFile.len

IrisRawFile.len = 12