wradlib.io.iris.IrisRawFile.get_data_types_numbers

IrisRawFile.get_data_types_numbers()

Returns the available data types.