wradlib.io.iris.IrisRawFile.data_types_count

property IrisRawFile.data_types_count

Returns number of data types.