wradlib.io.iris.IrisRawFile.data_types

property IrisRawFile.data_types

Returns list of data type names.