wradlib.io.iris.IrisCartesianProductFile.len

IrisCartesianProductFile.len = 12