wradlib.io.backends.RadolanBackendEntrypoint.url

RadolanBackendEntrypoint.url: ClassVar[str] = 'https://docs.wradlib.org/en/stable/notebooks/fileio/wradlib_radolan_backend.html'