wradlib.io.backends.RadolanBackendEntrypoint.open_dataset_parameters

RadolanBackendEntrypoint.open_dataset_parameters: ClassVar[tuple | None] = None