wradlib.io.backends.RadolanBackendEntrypoint.description

RadolanBackendEntrypoint.description: ClassVar[str] = 'Open RADOLAN in Xarray'