wradlib.io.backends.IrisBackendEntrypoint.url

IrisBackendEntrypoint.url: ClassVar[str] = 'https://docs.wradlib.org/en/stable/notebooks/fileio/wradlib_iris_backend.html'