wradlib.io.backends.FurunoBackendEntrypoint.url

FurunoBackendEntrypoint.url: ClassVar[str] = 'https://docs.wradlib.org/en/stable/notebooks/fileio/wradlib_furuno_backend.html'