wradlib.zonalstats.ZonalStatsPoint.zdata

property ZonalStatsPoint.zdata