wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.check_empty

ZonalStatsBase.check_empty()