wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.where

property XRadTimeSeries.where

Return attributes of where-group.