wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.what

property XRadTimeSeries.what

Return attributes of what-group.