wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.set_moments

XRadTimeSeries.set_moments(moments)