wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.set_metadata

XRadTimeSeries.set_metadata(metadata)