wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.reset_data

XRadTimeSeries.reset_data()