wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.parent

property XRadTimeSeries.parent

Return parent object.