wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.is_netcdf

property XRadTimeSeries.is_netcdf