wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.is_h5netcdf

property XRadTimeSeries.is_h5netcdf