wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.data

property XRadTimeSeries.data