wradlib.io.xarray_depr.XRadSweep.filename

property XRadSweep.filename

Return filename group belongs to.