wradlib.io.xarray_depr.XRadSweep.endtime

property XRadSweep.endtime

Return sweep endtime xr.DataArray.