wradlib.io.xarray_depr.XRadMoment.where

property XRadMoment.where

Return attributes of where-group.