wradlib.io.xarray_depr.OdimH5.to_cfradial2

OdimH5.to_cfradial2(filename)

Save volume to CfRadial2.0 compliant file.

Parameters

filename (str) – Name of the output file