wradlib.io.xarray.WradlibVariable.dimensions

property WradlibVariable.dimensions