wradlib.io.xarray.WradlibVariable.data

property WradlibVariable.data