wradlib.io.xarray.WradlibVariable.attributes

property WradlibVariable.attributes