wradlib.io.xarray.RadarVolume.site

property RadarVolume.site

Return coordinates of radar site.