wradlib.io.iris.IrisRecordFile.structure_size

property IrisRecordFile.structure_size