wradlib.io.iris.IrisRecordFile.nbins

property IrisRecordFile.nbins

Returns number of bins.