wradlib.io.iris.IrisRecordFile.loaddata

property IrisRecordFile.loaddata

Returns loaddata switch.