wradlib.io.iris.IrisRecordFile.identifier

IrisRecordFile.identifier = ['PRODUCT_HDR']