wradlib.io.iris.IrisRecordFile.filepos

property IrisRecordFile.filepos