wradlib.io.iris.IrisRecordFile.data

property IrisRecordFile.data