wradlib.io.iris.IrisCartesianProductFile.name

IrisCartesianProductFile.name = '_structure_header'